VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Från sunt förnuft till hållbarhetsarbete

byggconstruct_1

Vi på ByggConstruct är med och bygger samhället. Samtidigt är vi en del av det. Därför vill vi medverka till att bygga ett hållbarare och rättvisare samhälle och bidra till att vårt klimatavtryck blir så litet som möjligt.

För oss på ByggConstruct är det en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Därför har vi alltid strävat efter att arbeta hållbart, energieffektivt, med stor miljöhänsyn och med en bra arbetsmiljö. Det har format ByggConstructs värdegrund ända från början.

Dokumenterade processer

Vi är ambitiösa i våra hållbarhetsmål, arbetar efter dokumenterade processer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och är certifierade enligt branschens kvalitetssystem BKMA.

På den här sidan berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete, kvalitetsarbete, våra certifieringar och policys, men också om hur vi vill samarbeta med våra kunder och samarbetspartners.

Klart redan i förberedelserna

I produktionen är det ordning och reda. Produktionsplaneringen innehåller allt från startmöten, ekonomiuppföljning, projektpärmar, riskanalyser, KMA-planer inklusive totala kontrollplaner, APD-planering, produktionstidsplan och val av byggmaterial. Allt detta är klart redan i förberedelserna.

Produktionen dokumenteras noggrant

Löpande styrs och dokumenteras produktionen via detaljerade dagböcker. Enligt plan har vi byggmöten, UE-möten, arbetsberedningar, KMA-ronder, egenkontroller och erfarenhetsmöten. Dessutom regelbundna ekonomiuppföljningar och slutkostnadsprognoser. Alla möten dokumenteras.

Vid avslut prickar vi av detaljerade checklistor, gör förbesiktningar, går igenom drifts- och skötselinstruktioner, dokumenterar och arkiverar. Under hela garantitiden ser vi till att ha en bra dialog med beställaren.

Erfarna och effektiva i projektens tidiga skede

Vi hjälper även våra kunder i projekteringen i tidiga skeden och är gärna med redan när ramarna för projektet sätts. Våra projekteringsansvariga och projekteringsledare ser till att system- och bygghandlingar blir de bästa möjliga.

Målsättningen är alltid att de projekt vi medverkar i ska bli energieffektiva och hållbara, så att samhällsnyttan blir så hög som möjligt och att våra kunders kunder blir nöjda.

Kontroll på arbetsprocessen

Vår erfarenhet och effektivitet i tidiga skeden borgar för bra ekonomi och främjar långvariga relationer. Att ”vi gör som vi säger” och har kontroll på arbetsprocessen, är en stor anledning till att vi får så många positiva svar i våra kundundersökningar.

Vi arbetar strukturerat och systematiskt med ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och med full transparens för våra beställare.

POLICYS OCH CERTIFIERINGAR

Vårt sätt att göra rätt.

Syftet med våra policys och certifieringar är att formulera vårt sätt att vara. De styr vårt arbete så att de fungerar som vägledare och riktmärken för oss i vår vardag. Vi vet att vi gör rätt och att vi uppnår önskad kvalitet för våra kunder.

Precis som många andra aktörer i branschen, arbetar ByggConstruct efter dokumenterade processer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och är certifierade enligt branschens kvalitetssystem BKMA.

Men inte bara det. För oss är det naturligt att inte bara värdera vårt arbete utifrån kvalitetssystem, utan också hur väl vi lyckats bygga förtroende.

BKMA – ett certifierat verksamhetssystem

Via vårt kvalitetssystem BKMA försäkrar vi oss om att vi arbetar efter gällande lagar, förordningar och föreskrifter, samt alla de krav vår beställare har. Som grund för det vi gör ligger de standardavtal som gäller inom byggsektorn, till exempel AB 04 och ABT 06.

Syftet med BKMA är att varje projekt ska genomföras så att ByggConstruct uppfyller de krav som ställs på kvalitet, miljö och arbetsmiljö av myndigheter, beställare samt internt från företaget.

BKMA innehåller både ett produkt- och certifieringssystem och ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet lyfter på ett strukturerat sätt hållbarhetsfrågorna i ByggConstructs verksamhet.

Verksamhetssystemet BKMA ägs och sköts av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Genom BKMA beskrivs vår verksamhet i ByggConstruct genom dokumenterade policies, processer, rutiner, interna och externa krav, mallar, checklisor och stöddokument.

Krav på kontroller och rutiner

I projekten finns krav på kontroller och rutiner för att säkerställa att aktiviteter och moment utförs i överensstämmelse med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Detta sker i projektanpassade KMA-planer.

Årligen genomförs en tredjepartsrevision genom det internationella certifieringsorganet DNV, för att säkerställa att vi kontinuerligt svarar upp mot BKM:s fastställda krav. Den externa revisionen kontrollerar även att interna revisioner av projekt och verksamhetssystem gjorts.

Det Norske Veritas kontrollerar varje år att ByggConstructs ledningssystem överensstämmer med kraven i BKMA.

Kvalitetspolicy

”ByggConstruct är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BKMA.
ByggConstructs Kvalitetspolicy är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande kvalitetsrisker. ByggConstruct är ett byggföretag som utför sina projekt så att vi erhåller nöjda återkommande kunder genom att:
– Bemöta kunden såsom vi själva vill bli bemötta.
– Ha en god planering och organisation i projekten och organisationen.
– Ha egen personal vilket genererar hög kompetens och yrkesstolthet hos samtliga medarbetare.
– Leverera våra produkter och uppdrag till förväntad kvalitet och avtalad tid.
– Ha ett stort engagemang i uppdragen och kundens behov i centrum.”

KMA – kvalitet, miljö och arbetsmiljö

ByggConstruct har en övergripande KMA-policy. som ska genomsyra allt arbete inom företaget. KMA är en förkortning av kvalitet, miljö, arbetsmiljö. ByggConstructs KMA-policy är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet och innehåller åtagande om att uppfylla krav, ständiga förbättringsarbeten och att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

Alla projekt som ByggConstruct arbetar med har en KMA-plan, med mallar och checklistor. Delvis för att slippa uppfinna hjulet flera gånger, men även för att se till att inget glöms bort. Det underlättar även om en kollega ska ta vid, till exempel vid sjukdom.

Strategiskt och systematiskt arbetssätt

På ByggConstruct värnar vi om vår personal och arbetar ständigt med KMA-frågor. Vårt systematiska arbetssätt syftar till att inspirera medarbetarna till att leverera en energieffektiv och hållbar slutprodukt.

ByggConstruct är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Kompetensutveckling är en viktig del av att känna tillfredställelse i sitt arbete, för att kunna fortsätta bidra, utvecklas och ha roligt på jobbet.

Yreksutbildade medarbetare

Samtliga anställda är yrkesutbildade, (eller har motsvarande yrkesbevis) och kommunicerar på svenska. Alla bor i närområdet där vi har våra byggprojekt, vilket resulterar i hög arbetstillfredsställelse och prestationsnivå samt minskade transporter till och från arbetsplatserna.

Ingen ska vilja sluta på ByggConstruct på grund av otrivsel. Vårt arbetsmiljöarbete innefattar såväl organisatoriska som sociala frågor, vilket innebär att vi proaktivt fångar upp medarbetare som mår dåligt. Även i medarbetarsamtal och på veckomöten tas trivselfrågor och andra arbetsmiljöfrågor upp.

Läs ByggConstructs KMA-policy i vår hållbarhetsrapport (pdf) /länk/

Code of Conduct – vår uppförandekod

ByggConstruct är en del av samhället och samhället är en del av oss. Vi tar ansvar för alla delar i vårt arbete, dels utifrån våra egna ledord, dels utifrån byggbranschens Code of Conduct, som vi genom ett avtal med bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, har förbundit oss att följa. Det är vår uppförandekod gällande affärsetik, mutor och korruption.

Uppförandekoden och våra ledord gäller alla som arbetar inom och med ByggConstruct, även våra underentreprenörer. Uppförandekoden är en naturlig del av vår verksamhet och vi följer löpande upp och utvärderar den, inte minst vid de regelbundna medarbetarsamtalen.

Uppförandekoden innebär att vi ska:

  • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
  • Vi agerar korrekt, etiskt och ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Vi bjuder inte på eller anordnar resor, ger gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Vi tar inte emot gåvor eller tjänster med ett värde som överstiger de fastställda nivåerna och deltar inte i representation som inte kan hänföras till normal affärsverksamhet. Normgivande är IMM:s Näringslivskod (www.institutetmotmutor.se/naringslivskod). /Redigerad text/
  • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Utföra uppdrag fackmässigt samt följa be Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

HÅLLBARHETSARBETE

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

byggconstruct_skola_undersida

Heidenstamsskolan är ett av våra senaste skolprojekt. Miljötänkandet har varit genomgående i hela projektet.

ByggConstruct påbörjade sitt sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsarbete samma dag som företaget startade 1994. Men på den tiden kallade vi inte ansvaret för hållbarhet, utan för sunt förnuft.

När det gäller hållbarhetsfrågorna spänner vi bågen högt. Våra övergripande verksamhetsmål är kopplade till hållbarhet och vi vill med lönsamhet uppfylla kundernas och omvärldens behov och krav vad gäller kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Närhet ger ett hållbart vardagsliv

En del av ByggConstructs hållbarhetsfilosofi är att verka där vi bor. Vi menar att närheten ger ett hållbart vardagsliv för vår personal, gynnar lokalsamhället och lokala underentreprenörer, samtidigt som det ger minskande transportsträckor och en ökad produktionskvalitet.

Genom ett brett engagemang inom hela företaget och tillsammans med intresseorganisationer engagerar vi oss i branschutbildningar och erbjuder praktikplatser, sommarjobb, arbetsträning och mentorskap.

Smarta och aktiva miljöval

I samband med större projekt inom bland annat miljonprogrammet, är vi via sponsringsprojekt aktiva i att skapa en tryggare och säkrare tillvaro och meningsfulla fritidsaktiviteter för områdets barn och ungdomar.

Vår ambition är att vi ska vara ett företag som aktivt gör smarta och aktiva miljöval inom samtliga avdelningar inte minst när det kommer till själva produktionsskedet. Vår miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner är ett levande dokument, som integreras med beställarens miljöambitioner.

Vi är övertygade om att vi kan skapa en bättre värld genom att ligga långt fram när det gäller energieffektiva system- och bygglösningar.

Kontinuerligt och systematiskt förbättrar vi vårt miljöarbete på olika sätt. Vi försöker alltid göra kloka inköp, minimera koldioxidutsläppen, praktiskt arbeta med miljöronder, hantera bland annat säkerhetsdatablad och hitta optimala lösningar för sophantering och byggavfall.

ByggConstructs hållbarhetsrapport

2021–2022 tog vårt hållbarhetsarbete ett stort kliv framåt, då vi färdigställde vår första hållbarhetsrapport. Ett stort och ambitiöst arbete som fått oss att bli ännu bättre framöver. Varje år kommer vi nu med en ny rapport.

ByggConstruct har i flera steg genomfört en analys över vilka aspekter inom hållbarhet som är väsentliga för företaget, utifrån vad intressenterna tycker är viktigt att bli informerade om, och hur stor påverkan ByggConstruct faktiskt har inom respektive fråga. Analysen har gjorts utifrån dialoger med intressenterna.

Genom detta arbetssätt kan vi identifiera samt hantera risker samtidigt som vi för en bra dialog med viktiga intressenter. Vi har en grundstruktur för styrning, som också inkluderar de väsentliga hållbarhetsfrågorna, genom BF9K:s verksamhetssystem.

Våra mest väsentliga frågor

Miljö
Materialanskaffning
Byggavfall och farligt avfall
Underentreprenörers miljöaspekter
Energifrågan i projektering och produktion
Transporter

Sociala frågor
Kundnöjdhet
Samarbete, samverkan och partnerskap med intressenter
Ekonomisk stabilitet och konkurrens

Personal
Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö
Jämställdhet, mångfald, motverkan av diskriminering och sexuella trakasserier
Arbetsvillkor

Mänskliga rättigheter
Ansvarsfull värdekedja 

Korruption
Affärsetik, mutor och korruption

Läs vår Hållbarhetsrapport

Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete, men inte nöjda. Vi fortsätter kontinuerligt att undersöka inom vilka områden som ByggConstruct i sin kärnverksamhet kan göra störst skillnad för samhället. Målet är att ByggConstruct ska vara Upplands och Västmanlands ledande företag på hållbarhetsarbete inom vår bransch.

Ladda ner vår senaste Hållbarhetsrapport 2021/2022 [pdf]

EGNA ANSTÄLLDA

Det finns flera goda anledningar till att ha egna anställda. Här är några av dem.

byggconstruct_3

Vinnare. Fördelarna är stora med egen anställd personal. Här är tre av dem.

 

Ända sedan starten har vår grundidé varit att genomföra våra projekt med egen anställd personal. Vi är nämligen övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkrare byggen och bättre arbetsmiljö.

Att ha egen anställd personal ger bättre resultat och rätt kvalitet. En orsak är att vi helt enkelt har större möjlighet att kvalitetssäkra vår verksamhet, eftersom alla är en del av ByggConstruct och att alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Ansvarsfullt åtagande

Men egen personal innebär också ett ansvarsfullt åtagande från företagets sida. Det är viktigt att vi bryr oss om våra medarbetare och ser till att de har en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Därför är det, oavsett om du är anställd, kund eller leverantör, bra att ByggConstruct har egen anställd personal. Det vinner vi alla på i längden.

Säkra, trygga och trivsamma arbetsplatser

Är man anställd hos ByggConstruct, ska man vilja vara det hela yrkeslivet. Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Vi ska minimera olyckor, tillbud och eliminera orättvisa beteenden på våra arbetsplatser.

Rätt attityd och beteende på arbetsplatsen, är avgörande för säkerheten och trivseln både gällande den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Systematiskt försöker vi minimera buller, damm, rök, ogynnsamt klimat, dålig belysning, vibrerande verktyg, tunga lyft och monotona rörelser. Skyddsutrustning ska alltid finnas.

God psykisk arbetsmiljö

Vi strävar även efter att den psykiska arbetsmiljön ska vara god. Att ha en bra och öppen kommunikation med varandra, att delegera ansvar, ha en trivsam ”bodmiljö”, kunna erbjuda möjligheter till personlig utveckling, respektera andra och aldrig någonsin acceptera mobbing.

Friskvård, hälsokontroller och skyldigheter

Varje år har alla anställda utvecklingssamtal. Alla genomgår regelbundna hälsokontroller. Vi uppmuntrar våra medarbetare till fysisk träning genom bland annat subventionerade träningskort och naprapatbehandlingar.

Tillsammans har vi tagit fram policys för bland annat:

  • alkohol, droger och rökning
  • servicebilar, trafik och
  • policy för verktyg, maskiner och inköp

Arbetsmiljöpolicy

”ByggConstructs arbetsmiljöpolicy är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande risker.

Verksamheten vid ByggConstruct skall karakteriseras av god trivsel, hälsa och utveckling bland medarbetarna. Vi skall ha ett arbetsklimat där var och en känner att den gör nytta och vet vilka mål som skall uppnås. Vi har respekt för varandras olikheter och roller.

Det skall råda ett gott samarbete mellan ledning och medarbetare. Vi uppnår detta genom vårt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö samt vårt sätt att motverka kränkande särbehandling och all form av diskriminering, viket finns beskrivet i våra Personalrutiner.

I det dagliga arbetet skall varje anställd ta ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera risker och hot mot god arbetsmiljö.”

PARTNERING

Partners, inte parter!

Klasse ledning Sone

Partnering – en skräddarsydd samarbetsform alla vinner på.

 

Sedan 2014 står samarbetsformen utökad samverkan, så kallad partnering, för cirka 80% av vår omsättning. Vi har stor vana av att arbeta i utförande- och totalentreprenader och att tillsammans med beställaren ta fram ram-, system- och bygghandlingar.

ByggConstruct arbetar sedan 2008 i partnering tillsammans med kommuner, regioner, allmännyttan, privata bostadsrättsföreningar och medlemsorganisationer. Vi har själva initierat samarbetsformen för beställare, efter våra egna anpassade modeller, skräddarsydda för beställaren.

Dialog, flexibilitet, anpassning

Projekten involverar ofta brukarna och tredje person i pågående verksamheter som; vårdtagare, sjukhusanställda, hyresgäster, butiksägare, lägenhetsinnehavare etc. Dialog, flexibilitet, anpassning för att minimera vår påverkan är en självklarhet.

Stark teamkänsla

ByggConstructs egna anställda (yrkesarbetare, platschefer och administrativ personal) tillsammans med strategiska partners inom konsult och installationssidan har stor erfarenhet av att bygga projektorganisationer med stark teamkänsla tillsammans med beställaren.

Kontakta VD Pär Karlsson för mer information.

NÖJD KUND

Hur bra ska ett byggföretag vara egentligen?

Den frågan ställer vi så ofta vi kan. Men den som bäst kan svara på den frågan, är faktiskt du som är kund hos oss.

Eftersom vi vill vara det bästa byggföretaget genomför vi regelbundet kundundersökningar. Oftast är det väldigt rolig läsning för oss. Vi får för det mesta mycket höga betyg. Det är vi tacksamma och stolta över.

Ris och ros 

Naturligtvis vill vi att våra kunder alltid ska vara nöjda. Så fort du har något på hjärtat som gäller hur vi sköter vårt jobb, ris eller ros, uppskattar vi att du talar om det för oss. På det sättet kan vi fortsätta att vara det bästa byggföretaget för dig.

/Kundinloggningar flyttas till footen/