Här kan du göra en visselblåsaranmälan

Om du vill anmäla missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer på ByggConstruct, en så kallad visselblåsaranmälan, kan du göra det här.

För att skydda dig som lämnar information och ge trygghet i processen, kan du vara anonym. Genom att fylla i formuläret nedan och göra din anmälan här, är du garanterad anonymitet.

Anmälan är öppen för alla, även för dig som inte arbetar på ByggConstruct.

Alla inkommande anmälningar tas hand om inom 24 timmar närmast helgfria vardag efter att anmälningen inkommit.

Vänligen läs mer om hur processen går till här nedan.

Har du frågor kring visselblåsaranmälan eller vår hantering av visselblåsarrapporter, kontakta handläggare vid ByggConstructs personalavdelning.

Här skriver du vad du vill anmäla. Det kan vara missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer på ByggConstruct.

Här skriver du på vilken byggarbetsplats eller i vilket projekt, du anser att missförhållanden pågår eller har skett.

Det är frivilligt om du vill uppge ditt namn. Om du vill vara anonym kan du vara det.

Det är frivilligt om du vill uppge din e-postadress.

 


Mer information om ByggConstructs visselblåsarfunktion

Redan i november 2021 införde ByggConstruct en anonym, digital, visselblåsarfunktion på denna webbplats, öppen för alla anställda och övriga intressenter.

Lagen om visselblåsarfunktion vann laga kraft i december 2021 och ByggConstruct har omfattats av kravet sedan 17 december 2023.

Generellt om visselblåsarlarm

Enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890) ska företagets alla intressenter kunna larma om eventuella missförhållanden på ByggConstruct. Vikten av att rapportera avvikelser gällande efterlevnad av företagets policys, styrande dokument, uppförandekod och värdegrundsarbete är oerhört värdefullt för organisationens utveckling och välmående.

Visselblåsarlarm hanteras inom ByggConstruct av särskilt utsedda personer, eller enheter, som är oberoende och självständiga.

Visselblåsare är skyddad mot repressalier och hindrande åtgärder från arbetsgivare. Likaså personer som bistår den rapporterande personen, förutom i de fall där insamlandet av information eller rapporteringen i sig innebär ett brott. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier eller hindrande åtgärder ska det finnas rätt till skadestånd.

Visselblåsaren hos ByggConstruct

Som nyanställd vid ByggConstruct erhålles information gällande visselblåsarfunktionen hos ByggConstruct vid ett så kallat onboarding-möte. Informationen finns även tillgänglig i ByggConstructs Personalrutiner, Dokument 0501.

Projektdeltagare vid ByggConstructs arbetsplatser erhåller information gällande visselblåsarfunktionen genom bland annat vid startmöten för underentreprenörer och lagbasmöten via ByggConstructs representanter.

Så här går det till vid ett visselblåsarärende

När ett ärende inkommer till ByggConstruct via visselblåsarfunktionen hanteras detta av utsedd handläggare vid ByggConstructs personalavdelning. Alla ärenden hanteras inom 24 timmar närmst helgfri vardag.

Den som anmält ett ärende via visselblåsarfunktionen på hemsidan mottar ett automatiskt meddelande om att ärendet är mottaget.

Ärende diarieförs i en skyddad mapp, ”Visselblåsare”, och betecknas enligt ”löpnummer + datum”, i.e. 001-20211217.

Handläggaren kontaktar därefter två fristående och oberoende medarbetare inom ByggConstruct, vilka därefter hanterar ärendet tillsammans med ev. avdelningschef. Vid behov kontaktas extern utredare.

Handläggaren för logg och dokumenterar löpande ärendets hantering och fattade beslut avseende eventuella åtgärder. Loggen förvaras tillsammans med anmälan i mappen ”Pågående visselblåsningar”. ByggConstructs ledning informeras om anmälning och om utredning pågår, dock inga detaljer gällande ärendenas karaktär.

Ärenden, som uppmärksammat felaktigheter inom ByggConstruct och vilka ska åtgärdas av ByggConstruct, ska påbörjas senast inom tre månader efter att ärendet inkommit.

Avslutade ärenden arkiveras av handläggaren i ”Arkiverade visselblåsningar”.