VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Bygga hus, men också förtroende.

ByggConstruct. Vi har egen anställd personal Det är vårt sätt att arbeta.

Vår utgångspunkt är att om man ska bygga ett riktigt bra hus, ska man bygga det på förtroende. För oss är det naturligt att inte bara värdera vårt arbete utifrån kvalitetssystem, utan också hur väl vi lyckats bygga förtroende.

 

Precis som många andra aktörer i branschen, arbetar ByggConstruct efter dokumenterade processer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och är certifierade enligt branschens kvalitetssystem BKMA.

Men inte bara det. För oss är det naturligt att inte bara värdera vårt arbete utifrån kvalitetssystem, utan också hur väl vi lyckats bygga förtroende.

Via vårt kvalitetssystem BKMA försäkrar vi oss om att vi arbetar efter gällande lagar, förordningar och föreskrifter, samt alla de krav vår beställare har. Som grund för det vi gör ligger de standardavtal som gäller inom byggsektorn, till exempel AB 04 och ABT 06.

Klart redan i förberedelserna

I produktionen är det ordning och reda. Produktionsplaneringen innehåller allt från startmöten, ekonomiuppföljning, projektpärmar, riskanalyser, KMA-planer inklusive totala kontrollplaner, APD-planering, produktionstidsplan och val av byggmaterial. Allt detta är klart redan i förberedelserna.

Löpande styrs och dokumenteras produktionen via detaljerade dagböcker. Enligt plan har vi byggmöten, UE-möten, arbetsberedningar, KMA-ronder, egenkontroller och erfarenhetsmöten. Dessutom regelbundna ekonomiuppföljningar och slutkostnadsprognoser. Alla möten dokumenteras.

Vid avslut prickar vi av detaljerade checklistor, gör förbesiktningar, går igenom drifts- och skötselinstruktioner, dokumenterar och arkiverar. Under hela garantitiden ser vi till att ha en bra dialog med beställaren.

Erfarna och effektiva i projektens tidiga skede

Vi hjälper även våra kunder i projekteringen i tidiga skeden och är gärna med redan när ramarna för projektet sätts. Våra projekteringsansvariga och projekteringsledare ser till att system- och bygghandlingar blir de bästa möjliga. Målsättningen är alltid att de projekt vi medverkar i ska bli energieffektiva och hållbara, så att samhällsnyttan blir så hög som möjligt och att våra kunders kunder blir nöjda.

Vår erfarenhet och effektivitet i tidiga skeden borgar för bra ekonomi och främjar långvariga relationer. Att ”vi gör som vi säger” och har kontroll på arbetsprocessen, är en stor anledning till att vi får så många positiva svar i våra kundundersökningar. Vi arbetar strukturerat och systematiskt med ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö och med full transparens för våra beställare.

HÅLLBARHET

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

ByggConstruct ska bidra till en mer hållbar värld, vi är en aktiv samhällsbyggare som vill ha långsiktiga och nöjda kunder. Vårt hållbarhetsarbete är omfattande och något vi alla kan bidra till.

I vår dagliga verksamhet med att bygga hus ska vi verka för att koldioxidutsläpp, energiåtgång och att vårt klimatavtryck minimeras. Samtidigt utökas vårt cirkulära arbete steg för steg.

I hållbarhetsarbetet ingår även att våra leverantörskedjor också ska vara hållbara, vilka inkluderar mänskliga rättigheter liksom god affärsetik. Vår egen personal ska ha bra förutsättningar och villkor, där säkerhet, trivsel och hälsa är högt prioriterade.

Det arbete vi gör inom hållbarhet går hand i hand med vårt KMA-arbete (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö). Hur vi åstadkommer detta och vart vi vill, sammanställer vi i vår årliga hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport 2022/2023 [pdf]

KVALITET

Vårt sätt att göra rätt.

Syftet med våra policys och certifieringar är att formulera vårt sätt att vara. De styr vårt arbete så att de fungerar som vägledare och riktmärken för oss i vår vardag. Vi vet att vi gör rätt och att vi uppnår önskad kvalitet för våra kunder.

ByggConstruct arbetar aktivt med BKMA, produktcertifieringssystemet och ledningssystem för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö (KMA). Förenklat kan man säga att systemen innebär att vi kan visa på vilket sätt vi arbetar, så att både vi och våra uppdragsgivare vet, och kan beskriva för omgivningen att det går rätt till.

Alla projekt har en KMA-plan

Alla projekt som ByggConstruct arbetar med har en KMA-plan, med mallar och checklistor. Delvis för att slippa uppfinna hjulet flera gånger, men även för att se till att inget glöms bort. Det underlättar även om en kollega ska ta vid, till exempel vid sjukdom.

KMA-planer, arbetsmiljöplaner, riskanalyser och egenkontroller görs, och miljöfarligt avfall lämnas till återvinning. Vi har kontroll över vårt arbete och förändrar och förbättrar systematiskt sådant som eventuellt fungerar mindre bra.

Det Norske Veritas kontrollerar varje år att ByggConstructs ledningssystem överensstämmer med kraven i BKMA.

Kvalitetspolicy

”ByggConstruct är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BKMA.
ByggConstructs Kvalitetspolicy är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande kvalitetsrisker. ByggConstruct är ett byggföretag som utför sina projekt så att vi erhåller nöjda återkommande kunder genom att:
– Bemöta kunden såsom vi själva vill bli bemötta.
– Ha en god planering och organisation i projekten och organisationen.
– Ha egen personal vilket genererar hög kompetens och yrkesstolthet hos samtliga medarbetare.
– Leverera våra produkter och uppdrag till förväntad kvalitet och avtalad tid.
– Ha ett stort engagemang i uppdragen och kundens behov i centrum.”

MILJÖ

Huset vi bygger ska vara hållbart. Det ska samhället runt omkring också vara.

Heidenstamskolan. Huset vi bygger ska vara hållbart. Det ska samhället runt omkring också vara.

Heidenstamsskolan är ett av våra senaste skolprojekt. Miljötänkandet har varit genomgående i hela projektet.

 

Det ställs allt hårdare och hårdare miljökrav på oss byggföretag. Det är bra. Alla har ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på ByggConstruct underlätta för dig att göra ditt medvetna val när du ska välja byggpartner.

Vi på ByggConstruct är med och bygger samhället. Samtidigt är vi en del av det. Därför vill vi göra en så liten åverkan som möjligt på miljön i vår verksamhet. Vårt mål är att vi även kan hjälpa dig i din verksamhet. Vi har stor erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen i bl.a. miljonprogrammet.

Smarta och aktiva miljöval

Vår ambition är att vi ska vara ett företag som aktivt gör smarta och aktiva miljöval inom samtliga avdelningar inte minst när det kommer till själva produktionsskedet. Vår miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner är ett levande dokument, som integreras med beställarens miljöambitioner.
Vi är övertygade om att vi kan skapa en bättre värld genom att ligga långt fram när det gäller energieffektiva system- och bygglösningar.

Kontinuerligt och systematiskt förbättrar vi vårt miljöarbete på olika sätt. Vi försöker alltid göra kloka inköp, minimera koldioxidutsläppen, praktiskt arbeta med miljöronder, hantera bland annat säkerhetsdatablad och hitta optimala lösningar för sophantering och byggavfall.

Miljöpolicy och policy för Samhällsengagemang

”ByggConstructs policy för Miljö och Samhällsengagemang är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande risker.
ByggConstruct har en, utifrån förutsättningarna, miljövänlig verksamhet och bidrar till ett hållbart samhälle, i projekten och organisationen, genom att alltid arbeta systematiskt, planera och beakta:
– Omhändertagande av restprodukter, inkl. återvinna och minimera avfall och omsorgsfull hantera farligt avfall.
– Verka för en låg energiförbrukning; vid byggandet samt för byggnadernas värmeisolering, lufttäthet i klimatskal och energianvändningen.
– Minimera transporter och användningen av fossila bränslen för att minimera koldioxidutsläpp.
– Miljövänligare val.
– Prioritera ett socialt hållbart samhälle i CSR arbetet.”

ARBETSMILJÖ

Det finns flera goda anledningar till att ha egna anställda. Här är ett par av dem.

Vårt sätt att arbeta på ByggConstruct, är att ha egen anställd personal. Här är två av dem.

Fördelarna är stora med egen anställd personal. Här är två av dem, Göran och Lisa.

 

Ända sedan starten har vår grundidé varit att genomföra våra projekt med egen anställd personal. Vi är nämligen övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkrare byggen och bättre arbetsmiljö.

Att ha egen anställd personal ger bättre resultat och rätt kvalitet. En orsak är att vi helt enkelt har större möjlighet att kvalitetssäkra vår verksamhet, eftersom alla är en del av ByggConstruct och att alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Men egen personal innebär också ett ansvarsfullt åtagande från företagets sida. Det är viktigt att vi bryr oss om våra medarbetare och ser till att de har en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Därför är det, oavsett om du är anställd, kund eller leverantör, bra att ByggConstruct har egen anställd personal. Det vinner vi alla på i längden.

Säkra, trygga och trivsamma arbetsplatser

Är man anställd hos ByggConstruct, ska man vilja vara det hela yrkeslivet. Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Vi ska minimera olyckor, tillbud och eliminera orättvisa beteenden på våra arbetsplatser.

Rätt attityd och beteende på arbetsplatsen, är avgörande för säkerheten och trivseln både gällande den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Systematiskt försöker vi minimera buller, damm, rök, ogynnsamt klimat, dålig belysning, vibrerande verktyg, tunga lyft och monotona rörelser. Skyddsutrustning ska alltid finnas.

Vi strävar även efter att den psykiska arbetsmiljön ska vara god. Att ha en bra och öppen kommunikation med varandra, att delegera ansvar, ha en trivsam ”bodmiljö”, kunna erbjuda möjligheter till personlig utveckling, respektera andra och aldrig någonsin acceptera mobbing.

Friskvård, hälsokontroller och skyldigheter

Varje år har alla anställda utvecklingssamtal. Alla genomgår regelbundna hälsokontroller. Vi uppmuntrar våra medarbetare till fysisk träning genom bland annat subventionerade träningskort och naprapatbehandlingar.

Tillsammans har vi tagit fram policys för bland annat:

  • alkohol, droger och rökning
  • servicebilar, trafik och
  • policy för verktyg, maskiner och inköp

Arbetsmiljöpolicy

”ByggConstructs arbetsmiljöpolicy är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande risker.
Verksamheten vid ByggConstruct skall karakteriseras av god trivsel, hälsa och utveckling bland medarbetarna. Vi skall ha ett arbetsklimat där var och en känner att den gör nytta och vet vilka mål som skall uppnås. Vi har respekt för varandras olikheter och roller. Det skall råda ett gott samarbete mellan ledning och medarbetare. Vi uppnår detta genom vårt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö samt vårt sätt att motverka kränkande särbehandling och all form av diskriminering, viket finns beskrivet i våra Personalrutiner.
I det dagliga arbetet skall varje anställd ta ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera risker och hot mot god arbetsmiljö.”

PARTNERING

Partners, inte parter!

Vårt sätt att arbeta: ByggConstruct har stor vana av att arbeta i utförande- och totalentreprenader i samarbetsformen utökad samverkan, så kallad partnering.

 

ByggConstruct har stor vana av att arbeta i utförande- och totalentreprenader i samarbetsformen utökad samverkan, så kallad partnering. Sedan 2014 står denna form av samarbete för cirka 80% av omsättningen. Vi är vana med att tillsammans med beställaren ta fram ram-, system- och bygghandlingar.

ByggConstruct arbetar sedan 2008 i partnering tillsammans med kommuner, regioner, allmännyttan, privata bostadsrättsföreningar och medlemsorganisationer. Vi har själva initierat samarbetsformen för beställare, efter våra egna anpassade modeller, skräddarsydda för beställaren.

Projekten involverar ofta brukarna och tredje person i pågående verksamheter som; vårdtagare, sjukhusanställda, hyresgäster, butiksägare, lägenhetsinnehavare etc. Dialog, flexibilitet, anpassning för att minimera vår påverkan är en självklarhet.

Stark teamkänsla

ByggConstructs egna anställda (yrkesarbetare, platschefer och administrativ personal) tillsammans med strategiska partners inom konsult och installationssidan har stor erfarenhet av att bygga projektorganisationer med stark teamkänsla tillsammans med beställaren.

Kontakta VD Pär Karlsson för mer information.

NÖJD KUND

Hur bra ska ett byggföretag vara egentligen?

Den frågan ställer vi så ofta vi kan. Men den som bäst kan svara på den frågan, är faktiskt du som är kund hos oss.

Eftersom vi vill vara det bästa byggföretaget genomför vi regelbundet kundundersökningar. Oftast är det väldigt rolig läsning för oss. Vi får för det mesta mycket höga betyg. Det är vi tacksamma och stolta över.

Ris och ros 

Naturligtvis vill vi att våra kunder alltid ska vara nöjda. Så fort du har något på hjärtat som gäller hur vi sköter vårt jobb, ris eller ros, uppskattar vi att du talar om det för oss. På det sättet kan vi fortsätta att vara det bästa byggföretaget för dig.

KUNDINLOGGNINGAR

För dig har vi öppet dygnet runt!

Via våra olika inloggningsmöjligheter har du som kund tillgång att följa, delta och arbeta med projektet, samt söka mer information.

Partneringsmodulen

Projektinformation med bland annat löpande transaktioner och ekonomisk redovisning kan du som kun erhålla, efter beställning. Kontakta Stefan Andersson.

ByggConstruct.Dox

Pågående projekterings- och bygghandlingar för projektet (inbjudna)För möjligheten att delta i ditt projekt i ByggConstructs system eller uppgifter om inloggning (användarnamn och lösenord) kontakta Stefan Andersson.

Garanti- och eftermarknadsservice

Vi finns där när det behövs! ByggConstruct tillhandahåller och säkerställer att all projektspecifik eftermarknadsservice sker på bästa sätt.

Vår projektgrupp för eftermarknadsservice, som sorteras under Serviceavdelningen, är navet i vårt arbete med felanmälningar, garanti- och eftermarknadsservice under garantitiden. Ansvarig för gruppen är eftermarknadsansvarig. Hen tillsammans med en projektgrupp bestående av platschefer, servicetekniker och hantverkare hanterar uppdragen operativt på bästa sätt för uppdragsgivaren och tredje part.

Eftermarknadsservice når du på garanti@byggconstruct.se

För att få mer information som beställare: Logga in här.